Články & návody


Katalog

STŘECHY Rosskohl - klempířství, pokrývačství, tesařství v Olomouci a okolí.

 

Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

  

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

   

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Bíba-zahradní architektura, s. r. o. - projekce, realizace a údržby zahrad a veřejné zeleně.

Revitalizace bytových domů Brno - Slatina

Investor : Statutární město Brno, MČ Brno – SlatinaGenerální dodavatel stavby : IMOS Brno, a.s., Dodavatel pozemních staveb, vodohospodářských a dopravních staveb. Společnost IMOS Brno, a.s. disponuje akreditovanou zkušební laboratoří pro silniční vývoj. www.imosbrno.eu

Termín realizace : 1.5. - 30.11.2008
Autor: Václav Sigmund, student VUT FAST v Brně,
zaměstnanec IMOS Brno, a.s. - středisko HSV VI

Recenzent: Boris Titzl, zaměstnanec IMOS Brno, a.s.,
stavbyvedoucí regenerace bytových domů Brno-SlatinaZáměrem investora bylo realizovat rekonstrukci šesti panelových bytových domů o třech vchodech, jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích typu T06 B v městské části Brno – Slatina tak, aby splňovaly požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN EN 73 0540.
Hlavní důraz byl tedy kladen na snížení spotřeby tepelné energie.
Na objektech byly navrženy a provedeny následující dodatečné úpravy:


- sanace statických vad nosné panelové konstrukce, oprava dílců obvodového pláště a reprofilace jejich s styků
- oprava schodišťových lodžií
výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za lodžie z prefabrikovaných železobetonových dílců
- dodatečná tepelná izolace obvodového pláště z pěnového samozhášivého polystyrenu tl.100 mm
- repase suterénních okének
- oprava kovových vstupních stěn v zádveří uličních vstupů
- náhrada všech vnějších výplní otvorů za nové plastové
- oprava uličních stupňů před vstupy
- výměna vstupních stěn hlavních a vedlejších vstupů do objektu za nové ocelové
- dodatečná tepelná izolace stropů v 1. PP z pěnového polystyrenu tl. 70 mm nebo minerální vaty
- nové svody hromosvodů včetně uzemnění


Tyto navržené dodatečné úpravy bytových domů byly stanoveny na základě podrobného průzkumu staveniště, energetických výpočtů a zkušeností s rekonstrukcemi bytových domů.

Před zahájením prací bylo nutné odstranit všechny prvky na průčelí objektů (držáky praporů, větrací mřížky, klempířské prvky), demontovat svislé svody hromosvodů a odstranit stávající zateplení štítů v tloušťce 50 mm kryté plastovými lamelami.

V první fázi rekonstrukce bytových domů Brno – Slatina byla provedena dodatečná tepelná izolace štítů a strany bytových domů se schodišťovými lodžiemi pěnovým polystyrenem tl. 100 mm.
Samotným zateplovacím pracem předcházela výměna stávajících výplní otvorů za nové z plastových profilů. Výběr nových plastových oken a balkonových dveří se řídil normou ČSN EN 73 0540-2.
Součinitel prostupu tepla celé výplně otvoru směl být maximálně U = 1,4 W/m2K.
Pro splnění této podmínky jsme zvolili pětikomorové profily zasklené tepelně izolačním dvojsklem o součinitelu prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.

Venkovní prostor schodišťových lodžií byl sanován dle potřeby. Na stávající nášlapnou plochu lodžiových panelů proveden nový protiprašný a otěruvzdorný nátěr. Jelikož venkovní prostor lodžií není nutné zateplovat stejnou tloušťkou izolantu jako obvodové stěny, bylo navrženo zateplení pěnovým polystyrenem tl. 40 mm.
Před zahájením zateplování obvodových stěn bylo nutné provést sanaci narušených nosných panelů. Narušený beton byl odstraněn na zdravou část, manuálně se odstranila koroze výstuže a byl proveden antikorozní ochranný nátěr. Poté byl vytvořen spojovací můstek mezi výstuží a sanační hmotou. Finální reprofilační betonovou stěrkou jsme narušené panely uvedli do původního tvaru.
Jelikož výroba a montáž panelových konstrukčních systému umožňuje určitou odchylkovou toleranci, bylo nutné povrch obvodových nosných panelů vyrovnat. K tomuto jsme použili pěnový polystyren tl. 20 – 30 mm v kombinaci s lepícím a stěrkovacím tmelem.


Pro zateplení obvodových stěn byl použit certifikovaný zateplovací systém opatřený certifikátem ETICS (venkovní kontaktní zateplovací systém) a evropským certifikátem ETA v následující skladbě :

1)Lepící a stěrkovací tmel pro lepení izolantu
2)Stabilizovaný pěnový polystyren
3)Hmoždiny s plastovým trnem pro kotvení izolantu pod stěrkou
4)Lepící a stěrkovací tmel
5)Armovací tkanina
6)Penetrační nátěr v barvě krycí omítkoviny
7)Krycí omítkovina

 

Provádění zateplovacích prací probíhalo v souladu s normou ČSN 73 2901 – „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů“. Dle této normy byl pěnový polystyren lepen 40% plochy k podkladu a kotven šesti hmoždinkami s plastovým trnem v jednom m2 délky 160 mm.
Jako krycí omítkovina byla vybrána akrylátová omítkovina s pravidelnou strukturou tlouštky zrna 1,5 mm.
Omítkovina se dodává standardně napuštěná proti algicidům a fungicidům.
Tyto látky zabraňují růstu plísním a řas.
Akrylátová omítkovina sice nevikazuje takové hydrofóbní a difúsní vlastnosti jako slikátová nebo silikonová omítkovina. Protože se bytové domy nacházejí v zástavbě a roční průměrné srážkové namáhání krycí omítkoviny není nijak značné, akrylátová omítkovina je plně dostačující.

 

Soklová část domů – 1. PP byla pouze vyrovnána pěnovým polystyrenem tl. 20 – 30 mm, potažena armovací tkaninou a přestěrkován stěrkovacím a lepícím tmelem. Finální vrstvu tvoří mozaiková omítka – marmolit tloušťky zrna 1,5 mm.
Parapety jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm a to z důvodu možnosti zvýšeného namáhání.
Ostění a nadpraží okeních otvorů jsou rovněž zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm.


Jelikož bylo nutné tepelně odizolovat bytové jednotky v 1. NP, provedli jsme dodatečnou tepelnou izolaci stropů v 1.PP pěnovým polystyrenem tl. 70 mm a zateplení požárně únikových cest v 1.NP z desek minerální vlny tl. 70 mm kotvenými hmoždinkami s ocelovým trnem.

Souběžně se zateplováním probíhala výměna vedlejších vstupů do objektů za nové ocelové vstupní stěny.
Vstupní stěny jsou zaskleny termoizolačním dvojsklem tak, aby splnily požadavky na součinitel prostupu tepla celé výplně U = 3,5 W/m2K dle ČSN 73 0540-2.
Zateplování bytových domů bylo prováděno již po provedených rekonstrukcích střech, bylo nutné proto provést nové oplechování atiky tak, aby toto oplechování splňovalo přesah před kontaktní zateplovací systém cca 20 mm.
Z klempířských prací bylo dále provedeno nové oplechování parapetů, stříšek nad vstupy a zabradlí balkonových lodžií.
Veškeré klempřířské práce byly prováděny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.

Po dokončení všech prací na štítech domů a strany se schodišťovými lodžiemi jsme přistoupili k rekonstrukci uličních stran bytových domů.
Prvním krokem bylo demontování stávajících zavěšených ocelových balkónů a jejich náhrada za železobetonové prefabrikované lodžie s patkami z prostého betonu. Souběžně s touto výměno probíhala i výměna stávajících výplní otvorů za nové z plastových profilů.
Jelikož je nutné nové lodžie založit do úrovně základových pasů stávajících základů z důvodu rovnoměrného přitížení únosné zeminy, museli jsme provést přeložení stávajících inženýrských sítí.
Jednalo se o přeložení kabelů vedení nízkého napětí, vedení telefonních linek a kabelové televize.
Výkopové práce musely být prováděny manuálně s použitím pažícího systému, hrozilo totiž poškození inženýrských sítí. Železobetonové lodžie jsou složeny z prafabrikovaných panelů tlouštěk 80 mm až 180 mm.
Spád podlahy je 2,7%. Kotvení železobetonových panelů bylo provedeno pomocí ocelových kotev ukotvených přes ocelové plotýnky do obvodových nosných panelů. Konstrukce nových lodžií umožňuje zateplení i za panely lodžií. Díky tomuto zateplení se vyloučí vznik eventuálních tepelných mostů. Distane mezi obvodovým pláštěm a stěnovými panely lodžií je určena kotvící ploténkou. Vzniklá mezera však musí být zateplena minerální vatou z důvodu požární bezpečnosti. Nově bylo provedeno oplechovaní stříšek nad posledními lodžiemi a horních hran železobetonových zábradlí lodžií. Na horní plochy podlah lodžií jsme provedli protiprašný a otěruvzdorný nátěr.

 

Uložené lodžie jsme poté natřeli bílou fasádní barvou.
Po dokončení prací na nových lodžiích následovalo provedení kontaktního zateplovacího systému.
Soklová část domu byla stějně jako na opačné straně domu vyrovnána a potažena mozaikovou omítkovinou.
Bylo provedeno nové oplechování parapetů, stříšek nad vstupy a výměna stávajících uličních vstupních stěn za nové z ocelových profilů. Opět zaskleny termoizolačním bezpečnostním dvojsklem.
Součinitel prostupu tepla celé výplně U = 3,5 W/m2K dle ČSN 73 0540-2.

Mezi posledními pracemi byla zrealizována reprofilace uličních stupňu reprofilační betonovou stěrkou.
Jako poslední byl proveden nový okapový chodník z prostého betonu C 12/15 šířky 500 mm a tloušťky 100 mm a revize hromosvodu.

Fotografie